projecten

Generative design

AI als ontwerphulpmiddel in het onderwijs

Dit project richt zich op het verkennen van de mogelijke toepassingen van AI in de Bouwkunde opleiding. In een snel veranderende wereld waar dagelijks grote innovatieve stappen worden gezet, is het van essentieel belang om niet achter te blijven. Met de introductie van ChatGPT kwam de voortgang op het gebied van AI in een stroomversnelling. Daarom heeft het dd-lab besloten een project uit te werken waarin onderzocht wordt welke potentie AI heeft binnen de Bouwkunde opleiding.

Het brede scala aan toepassingen van AI heeft geleid tot de uitwerking van verschillende aspecten in dit project, waaronder het ontwerpen van een logo, het analyseren van opdrachten, het creëren van documentopmaak en het renderen van 2D-beelden met behulp van een afbeelding-naar-afbeeldingmodel.

Voor dit project word gebruik gemaakt van verschillende AI-modellen, zoals ChatGPT, Midjourney, StableDiffusion, Adobe Firefly en PromeAI. Om het gebruik van AI zo toegankelijk mogelijk te maken, is er zo veel mogelijk gekozen voor gratis modellen. Daarnaast zijn vanuit het dd-lab handleidingen en instructievideo’s ontwikkeld, zodat het implementeren van AI eenvoudig kan worden uitgevoerd.

Een van de tools die binnen dit project wordt gebruikt, zal worden ingezet bij het eerste project van het eerste jaar van de Bouwkunde opleiding aan Inholland Alkmaar en Haarlem, wellicht is dit slechts het begin. 

BIM/GIS

Automatiseren daglichtberekening conform NEN 17037

Wij zijn trots om een nieuw onderzoek aan onze projecten te introduceren: een script met een automatische daglichtfactorberekening in de software Revit, gemaakt met Grasshopper.

De overstap van NEN 2057 naar NEN 17073 moderniseert de Nederlandse bouwsector, met een herziene focus op daglichttoetreding in gebouwen. Deze nieuwe norm maakt gebruik van geavanceerde berekeningen en software om betere besluitvorming en optimalisatie van daglichttoetreding mogelijk te maken. Het bevordert gezondere leefomgevingen en stimuleert het gebruik van innovatieve digitale  technologieën. Deze norm benadrukt de continue evolutie van de bouwsector, waarin duurzaamheid en digitale technologieën een centrale rol spelen.

Het script, ontwikkeld met Grasshopper, biedt een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier om de nieuwe NEN norm over daglicht toe te passen. Met het script kunnen ontwerpers en bouwers snel verschillende scenario’s voor daglichtanalyse genereren en evalueren, wat tijd en kosten bespaart. Het script biedt ook de mogelijkheid om te experimenteren met verschillende ontwerpopties om het gebouw te optimaliseren.

We zijn ervan overtuigd dat dit script een waardevolle tool zal zijn voor professionals in de bouwsector die streven naar duurzame, energie-efficiënte en gezonde gebouwen. Het zorgt ook voor een drempelloze overgang naar de implementatie van de nieuwe norm.

BIM/GIS

3D Bag project

De BAG3D is een dataset aangeboden dat gegenereerd en onderhouden wordt door de TUdelft. In deze dataset kan men de geometrie van de gebouwen van Nederland vinden op volumestudie niveau. Deze dataset is, simpel gezegd, gegenereerd op basis van de puntdata afkomstig van het AHN (Algemeen Hoogtebestand Nederland), waarbij doormiddel van het extrapoleren van de puntdata, de geometrie gegenereerd wordt. Vanuit het Digital Discovery Lab is gekeken naar manieren waarop de data beschikbaar gesteld kan worden als ‘native’ geometrie in Revit. Hierbij is gekeken naar zowel de bruikbaarheid van het CityJson-formaat als het OBJ-formaat. Doormiddel van het visueel script-programma Dynamo zijn beide bestandformaten met elkaar vergeleken met als doel de dataset zo optimaal als mogelijk te utiliseren in Revit. Het uitgangspunt voor dit onderzoek was dan ook om de geometrie zoveel als mogelijk in lod2.2 beschikbaar te krijgen waarbij de metadata als parameters aan de verschillende objecten kan worden toegevoegd. De uitdagingen die wij hierbij zijn tegengekomen worden verder op deze pagina uiteengezet.

Dataverzameling

DATA to Desk

Voor dit project is een verkenning gedaan naar mogelijkheden waarbij open datasets gebruikt kunnen worden om zo een bestaande situatie te creëren in het programma Revit. Hierbij is gekeken welke stappen genomen en geautomatiseerd kunnen worden om zo de geometrie als ‘native’ elementen te kunnen gebruiken en bewerken. De bestaande situatie kan, doormiddel van het ‘native’ maken van de geometrie, vervolgens gebruikt worden ten behoeve van verdere analysen en evaluatie van een bepaald project gebied. De tutorials op deze webpagina nemen u mee door de opgezette werkwijze die naar aanleiding van deze verkenning is opgezet.

Generative Design

Seriematige woningbouw

‘Generatief Ontwerpen’ is een werkwijze waarbij een computer, doormiddel van vooropgezette algoritmes, ontwerpen genereert en rangschikt zodat een ontwerper deze uitkomsten kan evalueren om zo de ontwerpruimte te verkennen van een bepaald project gebied.  Om een Generatief Ontwerpproces uit te kunnen voeren, dient men zorg te dragen dat er verschillende typen algoritmes vormgegeven worden. Hierbij is het de taak aan de ontwerper om een Generator-algoritme op te stellen die datgeen kan genereren wat nodig is om de ontwerpruimte te kunnen verkennen. Ook dient de ontwerper de algoritmes op te stellen die dat wat gegenereerd wordt kunnen toetsen en meten (Evaluator-algoritmes).

VR solutions, Digital Twin

Inholland formula

Het doel van dit project was het ontwikkelen en vastleggen van een efficiënte werkwijze om te komen tot een Digital Twin, van zowel bestaand als nieuw te ontwerpen stedelijk gebied en infrastructuur waarin een virtuele rijsimulatie kan worden gedaan. De opdracht heeft geresulteerd in een bruikbare vastgelegde werkwijze voor studenten, docenten en geïnteresseerde bedrijven hoe te komen tot een digitale rijsimulatie die gebruikt kan worden voor diverse ontwerp validaties.

 

Reality capture en 3d printing

herstel geveldelen

In dit project wordt onderzoek gedaan hoe nieuwe digitale ontwerp- en maaktechnieken ingezet kunnen worden om een bijdrage te leveren aan restauratie- en renovatie projecten. Het project betreft een incomplete historische Amsterdamse geveltop waarvoor onderzocht wordt hoe de stukken zowel gereproduceerd als gereconstrueerd kunnen worden. Vervolgens wordt gekeken in welke mate nieuwe maaktechnieken, zoals 3d printing, ingezet kunnen worden om de fysieke stukken te produceren of te herstellen.

VR, AR en MR solutions

virtual reality

Bij DD lab Wordt gewerkt aan diverse implementaties van het gebruik van VR in de built environment. Enerzijds wordt gekeken hoe een eenvoudig opgezet geometrisch model vanuit een ontwerpapplicatie naar VR kan worden gebracht. Anderszijds wordt gekeken hoe VR ingezet kan worden bij verschillende vormen van reality-capture o.b.v. laseringscanning of photogrammetry. 

seriousgaming

gamification statisch bepaalde constructies

Momenteel wordt bij het DD-lab gewerkt aan een project betreffend Gamification. Voor dit project is er gekozen om te kijken naar de mogelijkheden van een eenvoudig statisch bepaalde constructie in een game-vorm. Op deze manier kunnen startende studenten oefenen en leren hoe statisch bepaalde constructies werken en wat nodig is om statisch bepaalde constructie stabiel te maken.

nl_NLNL